广州地化所SCI收录论文题录(2017.07.28-2017.08.30)

 

 第一完成单位论文14篇:

 1.Ding, Xiang; Zhang, Yu-Qing; He, Quan-Fu; Yu, Qing-Qing; Wang, Jun-Qi; Shen, Ru-Qin; Song, Wei; Wang, Yue-Si; Wang, Xin-Ming. Significant Increase of Aromatics-Derived Secondary Organic Aerosol during Fall to Winter in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2017, 51(13): 7432-7441. DOI:10.1021/acs.est.6b06408

 2.Zou, Yinqiao; Chen, Xilian; Huang, Wenting; Zhang, Jian; Liang, Huaying; Xu, Jifeng; Chen, Ling. Identification of an Early-Middle Jurassic oxidized magmatic belt, south Gangdese, Tibet, and geological implications. SCIENCE BULLETIN, 2017, 62(12): 888-898. DOI:10.1016/j.scib.2017.05.026

 3.Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Liu, Jinzhong; He, Hongping; Zhou, Junming; Song, Hongzhe; Li, Zhaohui. Effects of complexation between organic matter (OM) and clay mineral on OM pyrolysis. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2017, 212: 1-15. DOI:10.1016/j.gca.2017.04.045

 4.Ren, Man; Zeng, Hao; Peng, Ping-An; Li, Hui-Ru; Tang, Cai-Ming; Hu, Jian-Fang. Brominated dioxins/furans and hydroxylated polybrominated diphenyl ethers: Occurrences in commercial 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane (BTBPE) and 2,4,6-tribromophenol, and forMation during synthesis of BTBPE. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2017, 226: 394-403. DOI:10.1016/j.envpol.2017.03.077

 5.Xing, Chang-Ming; Wang, Christina Yan. Cathodoluminescence images and trace element compositions of fluorapatite from the Hongge layered intrusion in SW China: A record of prolonged crystallization and overprinted fluid metasomatism. AMERICAN MINERALOGIST, 2017, 102(7): 1390-1401. DOI:10.2138/am-2017-6028

 6.Liu Rui; Wang LiXing; Chen GenWen. Genesis, geological significance and metallogentic potentiality of A -type granites in the Awulale area of the western Tianshan, Xinjiang. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2017, 33(6): 1741-1754.

 7.Jiao QianQian; Xu DeRu; Chen GenWen; Chen YanSheng; Zhang JianLing; Gao YiWen; Yu LiangLiang; Zou ShaoHao. Zircon LA-ICP-MS U-Pb age of mylonite in the Hetai goldfield, Guangdong Province of South China and the geological implication. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2017, 33(6): 1755-1774.

 8.Zhao Bin; Zhao JinSong; Xu DeRu. Laser Raman analysis results of mineral inclusions from deposit of skarn type distributed in the Middle and Lower Reaches Metallogenic Belt of Yangtze River, China and their geological-geochemical significance. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2017, 33(6): 1841-1858.

 9.Luo, Yuan-Lai; Luo, Xiao-Jun; Ye, Mei-Xia; Zeng, Yan-Hong; Chen, She-Jun; Mai, Bi-Xian. SPECIES-SPECIFIC AND STRUCTURE-DEPENDENT DEBROMINATION OF POLYBROMINATED DIPHENYL ETHER IN FISH BY IN VITRO HEPATIC METABOLISM. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2017, 36(8): 2005-2011. DOI:10.1002/etc.3749

 10.Laipan, Minwang; Fu, Haoyang; Zhu, Runliang; Sun, Luyi; Zhu, Jianxi; He, Hongping. Converting Spent Cu/Fe Layered Double Hydroxide into Cr(VI) Reductant and Porous Carbon Material. SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 7: 7277. DOI:10.1038/s41598-017-07775-8

 11.Yao, Yao; Huang, Chun-Li; Wang, Ji-Zhong; Ni, Hong-Gang; Yang, Ze-Yu; Huang, Zhi-Yong; Bao, Lian-Jun; Zeng, Eddy Y.. Significance of Anthropogenic Factors to Freely Dissolved Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Freshwater of China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2017, 51(15): 8304-8312. DOI:10.1021/acs.est.7b02008

 12.Li, Yuan; Dasgupta, Rajdeep; Tsuno, Kyusei. Carbon contents in reduced basalts at graphite saturation: Implications for the degassing of Mars, Mercury, and the Moon. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2017, 122(6): 1300-1320. DOI:10.1002/2017JE005289

 13.Zheng Zi-Han; Cao Yun-Cheng; Chen Duo-Fu. Prediction of the methane supply and formation process of gas hydrate reservoir at ODP 1247, Hydrate Ridge. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION, 2017, 60(8): 3167-3176. DOI:10.6038/cjg20170823

 14.Ma, Xiaolong; Sun, Xinlei. Ultra-low velocity zone heterogeneities at the core-mantle boundary from diffracted PKKPab waves. EARTH PLANETS AND SPACE, 2017, 69: 115. DOI:10.1186/s40623-017-0692-5

 非第一完成单位论文16篇:

 1.Yu, Yang; Sun, Min; Huang, Xiao-Long; Zhao, Guochun; Li, Pengfei; Long, Xiaoping; Cai, Keda; Xia, Xiaoping. Sr-Nd-Hf-Pb isotopic evidence for modification of the Devonian lithospheric mantle beneath the Chinese Altai. LITHOS, 2017, 284: 207-221. DOI:10.1016/j.lithos.2017.04.004

 2.Chen, Bei; Long, Xiaoping; Wilde, Simon A.; Yuan, Chao; Wang, Qiang; Xia, Xiaoping; Zhang, Zhaofeng. Delamination of lithospheric mantle evidenced by Cenozoic potassic rocks in Yunnan, SW China: A contribution to uplift of the Eastern Tibetan Plateau. LITHOS, 2017, 284: 709-729. DOI:10.1016/j.lithos.2017.05.019

 3.Yu, Huaguang; Liu, Kejun; Zhang, Fengmin; Wei, Wenxian; Chen, Chong; Huang, Qingli. Microstructure and in vitro Bioactivity of Silicon-Substituted Hydroxyapatite. SILICON, 2017, 9(4): 543-553. DOI:10.1007/s12633-015-9298-3

 4.Shi, Zhen; Xu, Jie; Huang, Xiaoping; Zhang, Xia; Jiang, Zhijian; Ye, Feng; Liang, Ximei. Relationship between nutrients and plankton biomass in the turbidity maximum zone of the Pearl River Estuary. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2017, 57: 72-84. DOI:10.1016/j.jes.2016.11.013

 5.Su, Xianfa; Li, Qilu; Feng, Jinglan; Guo, Liya; Sun, Jianhui. Legacy and emerging halogenated flame retardants in the middle and lower stream of the Yellow River. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 601: 1619-1627. DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.06.045

 6.Jiang, Hao; Chen, Shuisen; Li, Dan; Wang, Chongyang; Yang, Ji. Papaya Tree Detection with UAV Images Using a GPU-Accelerated Scale-Space Filtering Method. REMOTE SENSING, 2017, 9(7): 721. DOI:10.3390/rs9070721

 7.Wang, Cuiping; Jia, Weili; Wang, Dong; Song, Zhiguang. Organic matter in surface sediments from the Gulf of Mexico and South China Sea: Compositions, distributions and sources. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 120(1-2): 174-183. DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.04.042

 8.Hu, Xiaojun; Tian, Senlin; Zhan, Shujiao; Zhu, Jianxi. Adsorption of switchable surfactant mixed with common nonionic surfactant on montmorillonite: Mechanisms and arrangement models. APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 146: 140-146. DOI:10.1016/j.clay.2017.05.025

 9.Hosseini, Mohammad Reza; Hassanzadeh, Jamshid; Alirezaei, Saeed; Sun, Weidong; Li, Cong-Ying. Age revision of the Neotethyan arc migration into the southeast Urumieh-Dokhtar belt of Iran: Geochemistry and U-Pb zircon geochronology. LITHOS, 2017, 284: 296-309. DOI:10.1016/j.lithos.2017.03.012

 10.Huang, XuDong; Lu, JianJun; Sizaret, Stanislas; Wang, RuCheng; Ma, DongSheng; Zhang, RongQing; Zhao, Xu; Wu, JinWei. Petrogenetic differences between the Middle-Late Jurassic Cu-Pb-Zn-bearing and W-bearing granites in the Nanling Range, South China: A case study of the Tongshanling and Weijia deposits in southern Hunan Province. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2017, 60(7): 1220-1236. DOI:10.1007/s11430-016-9044-5

 11.Cui, Mingchao; Zhang, Wenbing; Fang, Jun; Liang, Qianqiong; Liu, Dongxuan. Carbon and hydrogen isotope fractionation during aerobic biodegradation of quinoline and 3-methylquinoline. APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2017, 101(16): 6563-6572. DOI:10.1007/s00253-017-8379-1

 12.Zhou, Huijie; Zou, Yi; Kuang, Yaoqiu; Huang, Ningsheng; Wang, Wenxiu; Wang, Dehui. Analysis of the decomposition of factors affecting energy-related carbon emissions in Guangxi province, China. INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, 2017, 46(2): 229-244.

 13.Zhang, Peng; Mei, Lianfu; Xiong, Ping; Hu, Xiaolin; Li, Renyuan; Qiu, Huaning. Structural Features and Proto-Type Basin Reconstructions of the Bay of Bengal Basin: A Remnant Ocean Basin Model. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2017, 28(4): 666-682. DOI:10.1007/s12583-017-0750-8

 14.Liu, Xijun; Xiao, Wenjiao; Xu, Jifeng; Castillo, Paterno R.; Shi, Yu. Geochemical signature and rock associations of ocean ridge-subduction: Evidence from the Karamaili Paleo-Asian ophiolite in east Junggar, NW China. GONDWANA RESEARCH, 2017, 48: 34-49. DOI:10.1016/j.gr.2017.03.010

 15.Deng, Yu-Feng; Song, Xie-Yan; Hollings, Pete; Chen, Lie-Meng; Zhou, Taofa; Yuan, Feng; Xie, Wei; Zhang, Dayu; Zhao, Bingbing. Lithological and geochemical constraints on the magma conduit systems of the Huangshan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. MINERALIUM DEPOSITA, 2017, 52(6): 845-862. DOI:10.1007/s00126-016-0703-7

 16.Alam, Asifa; Tabinda, Amtul Bari; Qadir, Abdul; Butt, Talib E.; Siddique, Sidra; Mahmood, Adeel. Ecological risk assessment of an open dumping site at Mehmood Booti Lahore, Pakistan. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2017, 24(21): 17889-17899. DOI:10.1007/s11356-017-9215-y

 

 

 

公共支撑部

2017年8月31日

附件: